با سلام، در مقاله زیر به صورت خلاصه نتایج آخرین یافته های پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کروناویروس را برایتان قرار دادم.

یافته های پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

یافته های پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

شایع‌ترین نتایج آزمایشگاهی غیرطبیعی در کرونا

 • لنفوپنی(35-75 درصد موارد)
 • افزایش CRP(75-93% موارد)
 • افزایش LDH(27-92% موارد)
 • افزایش ESR(تا 85% موارد)
 • افزایش D-dimer(36-43% موارد)
 • کاهش آلبومین سرم(50-98% موارد)
 • کاهش هموگلوبین(41-50% موارد)

موارد نشان‌دهنده پیش‌آگهی بد در کروناویروس

 • افزایش میزان گلبول سفید
 • افزایش نوتروفیل
 • کاهش میزان لنفوسیت
 • کاهش آلبومین
 • افزایش LDH
 • افزایش AST
 • افزایش ALT
 • افزایش بیلی‌روبین تام
 • افزایش کراتینین
 • افزایش تروپونین قلبی
 • افزایش D-dimer
 • افزایش PT
 • افزایش پروکلسی‌تونین
 • افزایش CRP

یافته‌های رادیولوژی در کرونا ویروس

یافته‌های رادیوگرافی(هم در CXR و هم در Chest CT) به میزان بالایی غیراختصاصی هستند؛ بیشتر نمایانگر انتشار تحت‌جنبی و محیطی دوطرفه، از اپاسیته‌های شیشه‌مات(ground-glass opacity) در موارد خفیف تا کنسالیداسیون در موارد شدید.
مطالعات رادیوگرافی از حساسیت بالایی در تشخیص کرونا برخوردارند(بعبارتی طبیعی بودن آنها، ردکننده کروناست).

📚منابع:

Lippi, G., & Plebani, M. (2020). Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 0(0). doi:10.1515/cclm-2020-0198

Kooraki, S., Hosseiny, M., Myers, L., & Gholamrezanezhad, A. (2020). Coronavirus Outbreak: What The Department of Radiology Should Know. Journal of the American College of Radiology. doi:10.1016/j.jacr.2020.02.008

Lee, E. Y. P., Ng, M.-Y., & Khong, P.-L. (2020). COVID-19 pneumonia: what has CT taught us? The Lancet Infectious Diseases. doi:10.1016/s1473-3099(20)30134-1